ຖານຂໍ້ມູນປຶ້ມ BOOK CATALOGUE (OPAC)

ຫໍສະໝຸດກາງ ມ.ຊ

ຕ້ອນຮັບ

ເລືອກພາສາMot de passe oublié ?

ທີ່ຢູ່

ຫໍສະໝຸດກາງ ມ.ຊ
ໂທ ແລະ ແຟັກ: +856 21 770937
ຕູ້ ປ.ນ 7322 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ  

NUOL Central Library
Dongdok Campus
P.O. Box 7322
Vientiane Capital, LAO P.D.R.
Tel. & Fax: +856 21 770937
ຕິດຕໍ່